Zapisy dzieci

Regulamin rekrutacji w Przedszkolu Niepublicznym im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Miasteczku Śląskim

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
 • określenie liczby miejsc organizacyjnych w przedszkolu,
 • przyjmowanie „Karta Zgłoszeń Dzieci do Przedszkola” i rozmowa rekrutacyjna Rodziców
  z Dyrektorem,
 • wpisywanie dzieci na listę rekrutacyjną,
 • zawiadomienie rodziców o wyniku rekrutacji do Przedszkola.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Do Przedszkola Niepublicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego
  w Miasteczku Śląskim przyjmowane są dzieci od 3 do 6 lat.
 2. W uzasadnionych przypadkach i w razie wolnych miejsc dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które skończyło 2,5 rok.
 3. Liczba oddziałów w przedszkolu wynosi 2.
 4. W każdym oddziale może przebywać do 11 dzieci.
 5. Dzieci do Przedszkola zapisuje się na konkretny rok szkolny.
 6. Rok Szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 1 września, a kończy się 31 sierpnia następnego roku.
 7. Zapisy dzieci do Przedszkola Niepublicznego im. bł. Edmunda Bojanowskiego odbywają się
  w miesiącu lutym na wrzesień danego roku. W miarę wolnych miejsc zapisy mogą trwać cały rok.
 8. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje Dyrektor na podstawie liczby miejsc organizacyjnych, uwzględniając zasady określone w niniejszym Regulaminie oraz Statucie Placówki.
 9. Dyrektor może podjąć decyzję o  nieprzyjęciu dziecka do Przedszkola, w szczególności gdy Rodzice/Opiekunowie zataili istotne informacje o dziecku.
 10. Zasady pierwszeństwa przyjmowania dzieci do przedszkola:
 • Dzieci już uczęszczające do przedszkola.
 • Rodzeństwo dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola.
 • Dzieci rodzin wielodzietnych, zagrożonych, ubogich.

III. Zasady ogłaszania rekrutacji

 

 1. Rodzice zgłaszają Dziecko przez oddanie  wypełnionej „Karty Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola”.
 2. Dyrektor udziela informacji zainteresowanym na temat miejsca udostepnienia „Regulaminu rekrutacji”.

 

IV. Dokumenty dotyczące rekrutacji

 

 1. Dokumenty składane przez rodziców do przedszkola to:
 • Karta Zgłoszenia Dziecka do Przedszkola”
 • inne dokumenty dołączone w miarę potrzeb

V. Powiadomienie o przyjęciu dziecka do przedszkola

 1. O podjętej przez Dyrektora decyzji Rodzic/Opiekun zostaje powiadomiony pisemnie, ustnie lub telefonicznie.
 2. Decyzja Dyrektora jest decyzją ostateczna i nieodwołalną.

VI. Postanowienia końcowe  

 • Regulamin obowiązuje od 01.12.2016 r.