Regulamin Przedszkola Niepublicznego im bł. Edmunda Bojanowskiego w Miasteczku Śląskim

1.Organizacja

1. Przedszkole jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną  i opiekuńczą oraz realizuje zadania zawarte w Statucie Przedszkola.

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.

3. Podstawą przyjęcia  dziecka do przedszkola jest wypełnienie karty zgłoszenia dziecka.

4. Do przedszkola przyjmowane są dzieci, które ukończyły 3 rok życia, są samodzielne, komunikują swoje potrzeby.

5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.00. Nieobecność dziecka należy zgłosić wychowawcy (bezpośrednio lub telefonicznie) do godz. 8.30 podając jak długo dziecko będzie nieobecne.

6. Dziecko należy odbierać do godz. 16.00, jeśli nie została wcześniej uzgodniona z Siostrą Dyrektor późniejsza godzina odbioru.

7. Dziecko mogą przyprowadzać i odbierać rodzice lub prawni opiekunowie, albo upoważniona przez nich osoba (pełnoletnia), po uprzednim poinformowaniu przedszkola i potwierdzeniu na piśmie.

8. Dziecko przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe tj. niemające kataru, kaszlu, gorączki, biegunki, wymiotów itp.

9. Dziecko powinno posiadać buty na zmianę, przybory do mycia zębów, bieliznę i odzież na przebranie.

10. Każde dziecko ma przypisane miejsce w szatni.

11. W przedszkolu jest wyznaczony czas na odpoczynek dzieci.

12.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową, program wychowania w przedszkolu, wybrany spośród programów wpisanych do wykazu programów dopuszczonych przez MEN do użytku w przedszkolu oraz programy autorskie opracowane przez nauczycieli przedszkola.

13. Przedszkole funkcjonuje 10 miesięcy w roku oraz 1 tydzień ferii zimowych i 2 tygodnie ferii letnich zgodnie z harmonogramem dyżurów letnich w gminie.

14. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za wartościowe rzeczy przynoszone do przedszkola.

15. Przedszkole ubezpiecza każde dziecko od następstw nieszczęśliwego wypadku.

2.Zadania przedszkola.

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka.

2. Sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków.

3. Rozwijanie w ramach zajęć zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci.

4. Współdziałanie z rodzicami w zakresie niezbędnym do rozwoju dzieci.

5. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności dzieci, dążenia do osiągania celów, kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka oraz poszukiwania informacji.

6. Rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i fantazji dzieci.

7. Tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci oraz uczenie bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.

8. Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowywaniu dzieci oraz rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka.

9. Zapewnienie dzieciom możliwości udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków przedszkola lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców.

3.Prawa dziecka.

Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności prawo do:

– właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego,

– szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania oraz akceptacji jego osoby takim, jakim jest,

– ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

– poszanowania własności,

– indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa uczenia się,

– pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

4.Prawa i obowiązki rodziców.

Rodzice mają obowiązek:

1. Przestrzegania niniejszego regulaminu.

2. Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola lub zapewnienia (pisemnie) upoważnionej osoby zastępczej.

3. Terminowo i prawidłowo uiszczać odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

4. Informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu (najpóźniej do 8.30) oraz informowania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych w terminie do 2 dni od rozpoczęcia nieobecności dziecka w przedszkolu.

5. Rodzice zobowiązani są współpracować z przedszkolem w celu realizacji zadań statutowych oraz zwracać się do wychowawców z należnym im szacunkiem.

Rodzice mają prawo do:

1. Zapoznania się z programem i zadaniami przedszkola.

2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka.

3. Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

4. Obserwowania zajęć po wcześniejszej konsultacji z nauczycielem.

5. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać z sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju.