Misja ochronki Sióstr Służebniczek:


1. Po pierwsze wychowanie
Chodzi o wychowanie integralne dzieci w wieku przedszkolnym w odniesieniu do chrześcijańskiej hierarchii wartości z uwzględnieniem możliwości i potrzeb miejsca i czasu.

2. Na drugim miejscu dydaktyka
Nauczanie oraz kształcenie umiejętności istotnych dla wychowania osobowości ukierunkowanych na wartości najwyższe – prawda, dobro, i piękno, zatroskanych o dobro wspólne, i gotowych podjąć wysiłek odpowiedzialności za siebie i za innych w oparciu
o konkretne ideały i wzory osobowe czerpane z Biblii, historii, tradycji i współczesności.

3. Współpraca z rodziną w procesie wychowania dziecka oraz wsparcie rodziców w pełnieniu funkcji opiekuńczych
i wychowawczych.

4. Propagowanie wartości społecznych, moralnych, religijnych, narodowych, rodzinnych i kulturowych w środowisku.

5. Współpraca ochronki z innymi instytucjami i organizacjami.

 


Edmund Bojanowski zawarł w koncepcji wychowawczej :

Opis całości procesu wychowania dziecka od najmłodszych lat

Zasady wychowania

Konieczność uwzględniania indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka

Warunki zewnętrzne konieczne dla pełnego i harmonijnego rozwoju i wychowania małego dziecka w ochronce

Zasady współdziałania i wspierania rodziców w procesie wychowania

 

Wizja ochronki Sióstr Służebniczek

Ochrona, czyli urzeczywistnienie wartości, w tym głównie budowanie chrześcijańskiego systemu wartości poprzez przekazywanie ich w procesie integralnego wychowania dziecka, zachowaniu tradycji i wsparciu rodziny dla moralnego odrodzenia i zachowania tożsamości narodu.